Pāriet uz galveno saturu

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības

Svarīgi! Pieteikuma veidlapā potenciālais nomnieks norāda piedāvāto kopējo nomas maksu mēnesī, nevis maksu par 1 kvadrātmetru mēnesī.


Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātiem.

Nekustamā īpašuma daļas Rīgā, Ostas prospekts 11, zemesgabala daļas (kadastra apzīmējums 0100 095 0030) 9382 m2 platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpu (kadastra apzīmējums 0100 095 003 0001 001) ar kopējo platību 404,30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 vīriešu wc) un zemesgabala 4043/242333 domājamo daļu proporcionāli iznomātajai iekštelpu platībai, kas atbilst 2444,55 m2 zemes platībai, (turpmāk – Telpa), nomas tiesību izsolē tiesības slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ir ieguvusi SIA “ŽAGARKALNS”, reģistrācijas Nr.54103040601, nosolītā nomas maksa – EUR 1000,00 (neieskaitot PVN) mēnesī.

Aicinām pieteikties uz izsoli par nekustamā īpašuma Rīgā, Ostas prospektā 11, Zemes gabala daļa 9382m2 platībā (Mežaparka Lielās estrādes skatītāju zona) un iekštelpas ar kopējo platību 404.30 m2 (telpa Nr.103 sieviešu wc, telpa Nr.106 wc) un zemesgabala domājamām daļām proporcionāli iznomātajai telpu platībai, kas atbilst 2444.55 m2 zemes platībai.

Izsole attālinātā formātā notiks 16.12.2021. plkst.10.00, pieteikumi papīra formātā aploksnē RD Izglītības, Kultūras un Sporta departamentā iesniedzami līdz 15.12.2021. plkst.16:00 Klientu apkalpošanas centrā, ierodoties iesniegt dokumentus jāpiezvana pa tālr. 67026816, lai klātienē reģistrētu pieteikumu.

Pieteikumu var iesniegt parakstot to ar e-parakstu un nosūtot to uz Departamenta e-pastu iksd@riga.lv.

Ja pretendents vēlas piedalīties pieteikuma atvēršanā, tam jābūt sadarbspējīgam sertifikātam par veikto vakcināciju pret Covid-19. Par piedalīšanos sanāksmē jāinformē līdz 2021.gada 15.decembrim plkst.17.00, nosūtot vēstuli uz e-pastu inga.puce@riga.lv.

(Informācija norādīta Rakstiskās izsoles nolikuma 6.5.apakšpunktā).

Lūdzu iepazīstiniet (izdrukājiet vai pārsūtiet) potenciālo nomnieku ar izsoles dokumentāciju un informējiet par pieteikuma iesniegšanas un izsoles datumu.

Izsoles dalībniekam ir jāaizpilda veidlapa “Pieteikums” un jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes ir jāraksta teksts, kas norādīts Rakstiskā izsoles nolikuma 5.4.apakšpunktā.

Svarīgi! Pieteikuma veidlapā potenciālais nomnieks norāda piedāvāto kopējo nomas maksu mēnesī, nevis maksu par 1 kvadrātmetru mēnesī.

Nomas maksas sākumcena ir norādīta vērtējumā, sludinājumā un Rakstiskas izsoles nolikuma 2.1.apakšpunktā.